Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Telephone:

 Mr. Thọ (GĐ)

+84.(0)918 19 05 11

Mr. Tuấn (KD)

+84.(0) 848 125 024

Ms. Thảo (KD)

+84.(0)394 649 627

 

MỘT SỐ   ĐỐI TÁC

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt truy cập

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Chương trình hành động 10 điểm

Chương trình hành động 10 điểm được đưa ra với mục tiêu xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành một hình mẫu Doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất, biểu tượng của một Việt Nam năng động trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2025 và Chiến lược tăng tốc phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với ý thức và quyết tâm chính trị cao nhất thống nhất chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động 10 điểm.


Với mục đích tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I là: Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành một hình mẫu doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất, thể hiện rõ nhất vai trò trụ cột, chủ đạo của kinh tế nhà nước trong quá trình phát triển đất nước. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015, coi việc học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn. Các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn; Phân công rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các cấp ủy, các tổ chức, cá nhân liên quan, đảm bảo huy động mọi nguồn lực của Tập đoàn tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Nghị quyết, các Văn kiện Đại hội XI, các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng bộ Tập đoàn tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập Nghị quyết, các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01 – CT/TW ngày 17-3-2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Các tổ chức, cán bộ, đảng viên, người lao động sau khi nghiên cứu học tập đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để tổ chức thực hiện góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn ở từng Nghị quyết cụ thể.

Chỉ đạo và tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 theo kết luận số 41 – KL/TW ngày 19-1-2006 của Bộ Chính trị và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 9-3-2006.

Báo cáo đề xuất kiến nghị Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước giai đoạn 2011 – 2020. Trên cơ sở đó, dự thảo nội dung và báo cáo đề xuất với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035.

Tổng kết đánh giá toàn diện và sâu sắc mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước.

- Đánh giá 5 năm thực hiện thí điểm mô hình Tập đoàn Kinh tế Nhà nước ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

- Tổng kết 10 năm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

- Chủ động triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Báo cáo, đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành hình mẫu Doanh nghiệp Nhà nước tốt nhất và là Doanh nghiệp Dân tộc, năng động, đủ sức cạnh tranh quốc tế, biểu tượng của một Việt Nam năng động trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện mô hình Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong Tập đoàn trong sạch vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời chỉ đạo đồng bộ các đoàn thể chính trị xã hội sơ kết giữa nhiệm kỳ, hoặc tổng kết giai đoạn 2 năm, 3 năm hoạt động nhằm bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức mình cho phù hợp với tình hình thực tế của Tập đoàn:

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ;

- Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổng kết 3 năm thực hiện mô hình Đoàn Thanh niên toàn Tập đoàn;

- Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tổng kết 2 năm hoạt động, chủ động chuẩn bị các văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội lần thứ nhất của Hội trong năm 2012;

- Đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn;

- Đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp công tác của Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy các địa phương; kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác của Tập đoàn với các Bộ, Ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng kết 4 năm, 5 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề ra mục tiêu, nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong từng năm theo chỉ đạo của Trung ương gắn với nội dung, tiêu chí xây dựng và thực hiện Văn hóa Dầu khí là đặc trưng riêng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

- Chỉ đạo nghiên cứu đề xuất tiêu chí, nội dung đặc trưng Văn hóa Dầu khí – văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam.

- Trên cơ sở đó tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên mang đặc trưng riêng của ngành Dầu khí.

Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ hệ thống các giải pháp, trong đó tập trung cao độ thực hiện 3 nhóm giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn.

- Các nhóm giải pháp trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

- Các nhóm giải pháp trong lĩnh vực quản lý.

- Các nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề đã ban hành, lựa chọn nội dung ban hành các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy để lãnh đạo phát triển các lĩnh vực cốt lõi, phát triển lĩnh vực dịch vụ và công tác xây dựng Đảng.

Điều chỉnh chương trình làm việc toàn khóa và chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy Tập đoàn theo các chương trình làm việc và chương trình toàn khóa của BCH Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đảm bảo chuyển tải, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nội dung lãnh đạo phù hợp với đặc thù của Tập đoàn.

Khẩu hiệu hành động của Tập đoàn trong toàn khóa là: “Đồng tâm hiệp lực – Đổi mới quyết liệt – Tăng tốc phát triển”. Chỉ đạo phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tập đoàn với “Tinh thần Dầu khí” là: “Quyết liệt – Chuyên nghiệp”. Đây là một nội dung mới, cụ thể của Văn hóa Dầu khí.

Hàng năm Tập đoàn và các đơn vị phát động thi đua và giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội làm nòng cốt tổ chức, động viên CBCNV và người lao động hưởng ứng, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với niềm tự hào, kiêu hãnh về truyền thống, về những đóng góp quan trọng và to lớn của ngành Dầu khí Việt Nam với đất nước; Quyết tâm hoàn thành “Đúng tiến độ – Đúng chất lượng – An toàn – Hiệu quả” các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Tập đoàn và từng đơn vị.

Phấn đấu hàng năm hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, trong đó các chỉ tiêu tài chính phấn đấu về trước kế hoạch 2 tháng.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội.

- Nghiêm túc thực hiện các cam kết với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải Quân, các ngành, các địa phương trong công tác an sinh xã hội.

- Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội ở các vùng, địa phương có các công trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội trong Tập đoàn chủ động giúp đỡ, chăm lo cho những người lao động trong ngành Dầu khí, kể cả cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; chia sẻ khó khăn với đồng bào ở các vùng bị ảnh hưởng thiên tai…

Một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung trong năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn; Thực hiện Kết luận số 02 – KL/TW ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ họp triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 196/CTr-DKVN ngày 10-1-2011 của Tập đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011;

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02 -KL/TW ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội năm 2011 và Nghị quyết số 11 /NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22/NQ-ĐU ngày 11-1-2011, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn; các chương trình, kế hoạch hành động, kết luận các hội nghị tổng kết chuyên ngành, lĩnh vực công tác của lãnh đạo Tập đoàn cuối năm 2010, đầu năm 2011.

- Chỉ đạo Cấp ủy, Chính quyền các cấp trong Tập đoàn chủ động tham gia thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam; kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và năm Thanh niên 2011 theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  • Dầu khí, PetroTimes