Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 

Telephone:

 Mr. Thọ (GĐ)

+84.(0)918 19 05 11

Mr. Tuấn (KD)

+84.(0) 848 125 024

Ms. Thảo (KD)

+84.(0)394 649 627

 

MỘT SỐ   ĐỐI TÁC

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt truy cập

Mobil Rarus 400 Series

Model: 
Giá: 0 vnđ

Xuất xứ:
Trạng thái kho:
Số lượng : 0
Bảo hành: 0 tháng

Mobil Rarus 400 Series Dầu máy nén khí cao cấp

Các thông số kĩ thuật:

Mobil Rarus

424

425

426

427

429

 

ISO VG

32

46

68

100

150

Tyû troïng

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

Ñieåm ñoâng ñaëc , oC

-18

-18

-18

-9

-9

Ñieåm chôùp chaùy, oC

 

180

199

205

210

220

Ñoä nhôùt   @   40oC, cSt

30

44

64

95

143

Ñoä nhôùt   @ 100oC, cSt

5.3

6.7

8.5

10.8

14.0

Chæ soá ñoä nhôùt

 

95

95

95

95

95

Thöû ræ seùt, ASTM D 665B

(vôùi nöôùc bieån toång hôïp)

 

Qua

 

Qua

 

Qua

 

Qua

 

Qua

TUEV,  DIN 51506

VDL

VDL

VDL

VDL

VDL

Thöû oâxy hoùa PNEUROP

DIN 51353-2 CCR, % wt.

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1.0

Thöû FZG , Caùc giai ñoaïn

10

10

10

11

11

 Nhaán vaøo ñeå Download   

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI